Thursday, June 1, 2017


How many people can concern of this Idea
Scroll down for the English version)
>
> මතකද නුඹට
> අමතක කරලා ඇති  නුඹ
> නුඹ මා මරන්න එලවද්දී
> එක් අතක අත් දරුවව
> එක් අතක බලු පැටවාව
> ගෙන දිව්වෙමු.
>
> බලු පැටවා වෙනුවෙන් ඇඩු මට
> නුඹ වෙනුවෙන්  අඩන්නට නොහැක්කේද?
> සමාවෙන්න සොයුර
> මා සතුව කඳුළු ඉතිරිව නැත
> Sr
> නුඹ  වතුරෙන් විඳවනවා
> අප කඳුළින් විඳවනවා
>
> මේ ගංවතුර හිදී හෙට
> සුවෙන් ඉඳී නුඹ
> මුළු ලෝකයා නුඹ වෙනුවෙනුත් හෙට
>
> සිහල  සොයුර
> නුඹ වෙනුවෙන් අඩන්නට
> සුදානම් මට
> කඳුළු නැත සතුව
>
> නුඹව රකින්නට
> දෑත් දිගරින්නට
> එන්න තිබුණි නම්  මට
> බැරිය මට එන්නට
> නැත මගේ කකුළ
> කපා දැමුවේ නුඹ
> අමතක කරලා ඇති නුඹ
> ඒත් අමතක කරන්න බැරිය මට
> ඇවිදින්නට නොහැකි මට
>
> අඩ පනැතිව නන්දිකඩලෙහි ගිලෙන විට
> මා වෙනුවෙන් කිසිවෙකු නැත ආවේ සහයට
> තව ද  කවුරු ත් එන්නේ නැත අප වෙත
> දැන් ඒම අවශ්‍යද නැති කොට
>
> සිහල සොයුර
> නුඹ වෙනුවෙන් අඩන්නට
> සුදානම් මට
> සතුව කඳුළු නැත ඉතිරිව
>
> පොකුරු පොකුර ලෙස
> ලපටි දරු දළු
> කෑලි කෑලිව
> ඉරී බඩවැල
> ඉරී හැම හම
> ගොස් හැකිළී ද
> පන නැති ඔළු ගෙඩිව
> හැගීම් අහිමි කෘමීන්  ලෙස
> මෙවැන් වූ මසකදී ම
> අඩුවේ අපි අහසත් දෙදරන්න
>
> ඇත්ත කියාපන් නුඹ
> අසුනේද ඒ හඬ නොඇසුනේද
>
> මා වෙනුවෙන් නුඹ
> එක් අතක්වත් දිගු කරේ නෑ නේද?
>
> මා වෙනුවෙන් නුඹ
> එක් කඳුළු බිදක්  වත් හැලුවේ නෑ නේද?
>
> මා වෙනුවෙන් දකුණෙන්
> එක් හඬක්වත් ඇහුණේ නෑ මට
>
> කියාපන් නුඹ
> යුද්ධ කෙරුණේ
> නුඹත් මාත් අතරද ?
> එහෙනම්, ඇයි නිහඬව හිටියේ නුඹ ?
> එහෙනම්, ඇයි හැරුණේ නුඹ ?
>
> යුද්ධය නුඹ
> ඉදිරියේ මාව
> සපා කා
> බැඳ අත් පිටුපස
> කළු රෙද්දෙන් වසා ඇස් දෙක
> පයින් ගසා පිටට
> ගසා පිටු පස ඔළු ගෙඩියට
> කා උරා විසි කර
> අත් සෝදා ගිය විට
> හම්බන්තොට අළුත්ගම
> රතින්ජා පත්තු කර
> සමරමින් සිටියා නුඹ
>
> පසු එක් දිනයක
> දෙදරන්න අහස
> ඉරෙන්න උගුරු දණ්ඩ
> හඬා වැලපෙන විට
> පත්තු කර සතුටු වූ
> චීන වෙඩි හඬ ට
> නොඅසුනේය  අපගේ මර ලතෝනි හඬ
>
> නුඹ වෙනුඑන් අඩන්නට අද
> සුදානම් මට
> සතුව නැත කඳුළු ඉතිරිව
>
> ගිය සතියේ නන්දිකඩලෙහි
> මගේ අයියා වෙනුවෙන් අඩමින් ඉන්නා විට
> අම්මා කෙනෙකු තම පුතු සොයා මුල්ලිවායික්කාල් වල
>
> සොයුර නුඹ ද
> කිළිනොච්චියේ “සිංහ ලේ” කොඩි දමන්න
> යාපනයේ විහාර වලට මුල් ගල් තියන්න
> සිතන් සිටියා නේද?
>
> කොළඹ වීදි වල
> වෙඩි පත්තු කර
> කිරි බත් කන්න ජය සැමරුම් වල
> බලා සිටියා නේද?
>
> නුඹ අමතක කරලා ඇති එය
> ඒත්,මා  අමතක කරේ  නැති  එය
> අමතක කරන්නට මට බැරි එය
> අමතක කරන්නට හොඳ නැති  එය
>
> නුඹ වෙනුවෙන් අඩන්නට
> සුදානම් මට
> නුඹ වෙනුවෙන් අඩන්නට
> නුඹ වෙනුවෙන් දෑත් දිගරින්නට
> බැරිය මට
> නැත කකුල් හා දෑත්
> මෙවැන් මසකදී නුඹ
> කපා විසි කළ
>
> නුඹ අමතක කරලා ඇති එය
> ඒත් බැරිය අමතක කරන්නට මට
> ඇවිදින්නට කකුල් නැති කොට
>
> සිහල යාළුවේ,
> නුඹ වෙනුවෙන් අඩන්නට
> කැමති මට සතුව නැත
> කඳුළු ඉතිරිව
>
> නුඹේ දුකේ දී මම
> අත දෙන්නට නුඹට
> මින් මතුවට වත් නුඹ
> දිගු කරන්නේ ද දෑත
> බලා ඉන්නෙමි මම
>
> ලබන අවුරුද්දේ මුල්ලිවායික්කාල් වල
> මා කැටුව පහන
> දල්වන්නට නුඹ
> පැමිණෙන්නේ යැයි සිතා
>
> ආරියකුලමේ බුදුන්ගෙන්
> නුඹ වෙනුවෙන් මම
> ප්‍රර්ථනා කරන්නම් අද
> මා රැක නොගත් බෝරජාණෝ
> රැක ගනීවී නුඹව හෙට
>
> written  by දෙමළ කොල්ලා
>
> Sinhala translation by @sivalingam Anu
>
> ---/////----
>
> My dear Sinhalese Friend!
>
> I want to cry for you.
> But I have no tears to shed!
>
> I could have extended my hands
> to save you ..
> I could have rushed to save you
> But I couldn't,
>
> I couldn't come to save you as it is in this month you severed my legs
> You may have forgotten.
>
> But I couldn't
> Because I can't walk anymore!
>
> Do you remember my friend?
> You may have forgotten
> When you were pursuing us with murderous intent.
> We were running with an infant in one hand and a puppy in another.
>
> We cried for our puppy.
> Wouldn't we cry for you my friend?
> However,
> Forgive me my friend
> We don't have any more tears to shed !
>
> You are swaying in water, but
> We swayed in tears my friend.
>
> Tomorrow the floods will recede and you shall recover,
> The whole world will come to your aid!
>
> When we were  bleeding to death in "Mullivaikal",
> No one came to our  rescue.
> They won't come anymore.
> We don't need them either!
>
> My dear Sinhalese Friend!
> I want to cry for you...
> But I have no tears to shed.
>
> We lost thousands of our
> Young and old...
> Babies and infants,
> Torn intestinal and
> Bleeding wounds...
> Starved stomachs...
> Lifeless bodies ...
> We are Senseless insects!
> We are cursed slaughters!
>
> It is  in this month
> Our cries were shaking the skies!
>
> Be honest my dear friend
> Didn't you hear our pleas?
>
> There was no arm...
> extended towards me!
> No tear shed for me !
> No voice raised for me!
> from South.
>
> Was the war between you and me?
> No it wasn't.
>
> Why were you silent  my friend?
> Why did you walk away?
>
> When War
> Teared...
> Handcuffed...
> Blindfolded...
> Kicked and
> Destroyed us...
> Right in front of
> your eyes!
> You were lightening fire crackers in
> "Hambantota" and "Aluthgama"
> Celebrating its victory !!
>
> Days  later
> We were lamenting
> Behind barbed wires ...
> You couldn't hear our lament.
> In the midst of the sound from fire crackers!!
>
> My dear Sinhalese Friend!
> I want to cry for you...
> But I have no tears to shed!
>
> Last week
> In "Mullivaikal"
> I was mourning my Brother,
> Who died in this shores.
>
> A mother was
> Searching for her son...
> She lost in the "Mullivaikal" coast.
>
> However you were busy
> Raising the "Singha le" flags
>  in the street of "Killinochi"!
> And...
> Laying foundation for a "vihara" in jaffna !
>
> You were celebrating the victory
> By lightening crackers
> And eating "kiri buth" in the streets of Colombo!
>
> You may have forgotten.
> But I haven't.
> I shouldn't forget,
> I can't forget either !!
>
> I can't cry for you
> I can't extend my arm to help you
> I can't rush to be with you.
> Because;
> It is in this month
> You severed  my legs!
> It is in this month
> You severed my hands !
>
> You may have forgotten.
> But I haven't.
> Because I can't walk !
>
> My dear Sinhalese friend!
> I want to cry for you ...
> But I have no tears left !
>
> However,
> I am waiting for you
> to extend your arm towards me,
> So that I can solace you in future!
>
> I hope and pray to the Lord Buddha!
> Next year
> you will
> Join me in lightening
> a flame of remembrance
> In "Mullivaikal".
>
> Again i pray to the Lord Buddha !
> Who failed to save me
> May rescue you !!!
>
> Your dearest;
> Tamilfriend.
> (Vimale)
>
>
> Written in tamil by Sabaratnam Vimaleshwara
>
> English translation by Jude Prakash
>
>
>

1st CJ FPAR in Chiang Mai

How will the most powerful training of the 1st CJ FPAR in Chiang Mai Thailand 3rd-7th May.

Its really learning full work shop for me as a new researcher of We Women lanka. Sandunika Hansidu shared.Mostly we learn some of PRA tools with the participatory activities.Power mapping,Rankin and the seasonal calendar is much effective for us.
Saduni young women researcher and Bama Mentor of We Women lanka CJ FPAR program
.Asian CJ FPAR group .

Wednesday, May 31, 2017

Lets rebuild our relations lives and lively hood soon

Are you working on the climate disasters? Why don,t you intervene the protection of us even  at the critical movement like this?We are displace to some relatives house since our home flooded 6 fetes.We will face same disasters three times a year normally, Wife of Ashoka Karunarathne(Board member We women Lanka net work)


More than five lakes of the people are displace and affected withing 15 district,200 are no more and other more than 100 are missing .Land sliding still remain in Gall District even 31st of May .We should think this situation much more seriously since flooding is now most common with land sliding too.What will be the responsibility of us as general public? What will be the others responsibility as Government?When will be the next who knows? and who wants to protect people really? Those are the practical and critical question we must answered very soon.